V prípade, že ste zakúpili tovar z e-shopu nášho občianskeho združenia Na každom záleží, IČO: 30996970, so sídlom A. Kmeťa 24, 934 05 Levice (ďalej len „NKZ“) a uvedený tovar potrebujete reklamovať, alebo ho chcete vrátiť, prosíme, prečítajte si naše obchodné podmienky.

Všeobecné ustanovenia

  1. Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode NKZ je štandardne 24 mesiacov, v prípade zľavneného tovaru najmenej 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.
  2. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky, či poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@nakazdomzalezi.sk alebo telefonicky v pracovné dni na +421 366 310 270  Neskoršie reklamácie neúplnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Uplatnenie reklamácie

  1. V prípade, že chcete zakúpený tovar reklamovať, prosíme, aby ste nás vopred kontaktovali (viď sekcia Kontakty).
  2. Po dohode s nami, zašlite reklamovaný tovar na adresu Na každom záleží, A. Kmeťa 24, 934 05 Levice. Odporúčame, aby ste tovar zaslali doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosíme, neposielajte formou dobierky. Takto zaslaný tovar nebude prebratý. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci združeniu NKZ na vlastné náklady. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme vám poslali s tovarom a ktorý zároveň slúži ako záručný list.
  3. Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne na adrese združenia (A. Kmeťa 24, Levice). 
  4. Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a spoločne dohodneme vyriešenie reklamácie.
  5. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak ich neuplatníte vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe.

 Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady

  1. V prípade uznania reklamácie Vám podľa Vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), alebo máte právo odstúpiť od zmluvy, v ktorom prípade Vám vrátime peniaze. Pri uznaní reklamácie znášame náklady na vrátenie a dodanie nového tovaru.
  2. Reklamácia bude realizovaná v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.
  3. Pri zľavnenom poškodenom tovare nezodpovedáme za závady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, tzn. nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

·        Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.

·        V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

·        Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke (pre uloženie kliknite pravým tlačidlom na odkaz, zvoľte možnosť “Uložiť súbor”. Následne ho môžete v počítači vyplniť a vytlačiť). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

·        Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods.1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

·        Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Na každom záleží, A. Kmeťa 24, 934 05 Levice odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

·        Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

·        Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe, pokiaľ sa nedohodneme inak. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

Dňa 1.1.2022 v Leviciach